Zarząd Sopockiego Klubu Żeglarskiego zaprasza do składania ofert na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie klubu.

Lokal użytkowy

Termin składania ofert 26.02.2021roku godz 12,00,w siedzibie Sopockiego Klubu Żeglarskiego, Sopot ul.Hestii 3.

Materiały konkursowe: informacje o konkursie, kryteria wyboru, dokumentacja techniczna znajdują się w biurze Klubu 81-731 Sopot ul Hestii 3, tel. 58 555 72 00 oraz na stronie klubowej www.skz.sopot.pl

Osoba wyznaczona do kontaktu z oferentami Ewa Sikorska tel. 721 00 2457

Zarząd Sopockiego Klubu Żeglarskiego zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podawania przyczyn.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest doświadczenie w prowadzeniu działalności objętej konkursem, zaproponowanej w ofercie ,złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie w określonym terminie, oraz wpłacenie wadium w wysokości 1000,- zł (jeden tysiąc złotych)  do kasy Klubu lub na rachunek bankowy 08 1090 1098 0000 0001 2021 9291.

Pozostałe warunki zawarte są w treści załączonej umowy,której przyjęcie jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w konkursie. Wymagane jest zapoznanie się z propozycją umowy i parafowanie jej na każdej ze stron.

Zarząd może poprosić oferenta do osobistego stawiennictwa w celu uszczegółowienia oferty, w tym przypadku nie stawienie się w podanym terminie będzie rezygnacją z udziału w konkursie. Dopuszcza się kontakt wideo, na zasadach określonych dwustronnie.

Warunki konkursu

Przedmiotem konkursu jest lokal, w którym przez ostatnie lata działał bar sezonowy gastronomiczny, kontynuacja tej funkcji nie jest wymagana.

Zarząd zaleca obejrzenie przedmiotu najmu  na terenie obiektu oraz zastrzega prawo do negocjacji z dwoma wybranymi oferentami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty.

Jednocześnie Zarząd Sopockiego Klubu Żeglarskiego informuje oferenta, że w umowie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Klubu dodatkowo znajdą się następujące czynniki cenotwórcze:  energia elektryczna,woda i ścieki, ogrzewanie, ochrona obiektów, podatek od nieruchomości.

Energia elektryczna rozliczana jest wg odrębnego licznika.

Najemca zobowiązany będzie do zainstalowania licznika wody i rozliczanie jej na podstawie wskazań wg rzeczywistego zużycia.

Wysokość pozostałych kosztów będzie proporcjonalna do ich wykorzystania lub rozliczana na podstawie liczników .

Kryteria wyboru oferenta:

  1. Cena najmu, proponowany czynsz miesięczny- 70%
  2. Doświadczenie i referencje – 20% /brak doświadczenia eliminuje oferenta /
  3. Rodzaj i profil prowadzonej działalności - 10%

a) działalność sezonowa lub całoroczna

b) działalność gastronomiczna, sportowo-turystyczna lub inna

Do oferty należy dołączyć koncepcję działalności,opis wraz koncepcja wykorzystania obiektów będących przedmiotem konkursu oraz opis dotychczasowej działalności oferenta. Koncepcja musi umożliwić przydzielenie punktów za oceniane kryteria.

Nie ma wymogu kontynuowania obecnego profilu lokalu.

Referencje dołączone do oferty jedynie w zakresie działalności objętej konkursem.

Istniejące wyposażenie ruchome nie wchodzi w zakres wynajmu, jest własnością dotychczasowego dzierżawcy i z wyjątkiem drewnianego obiektu zlokalizowanego przy ogrodzeniu działki , który podlega rozbiórce może być przejęte na zasadzie porozumienia z dotychczasowym dzierżawcą bez pośrednictwa Wynajmującego.

Po stronie przyszłego najemcy są prace malarskie, ew inne dostosowujące pomieszczenia do odbioru lokalu do użytkowania przez odpowiednie organy zewnętrzne. Wynajmujący , w zależności od zaproponowanej funkcji obiektu , będzie wymagał modernizacji lub konserwacji istniejącego systemu wentylacji.

Opis przedmiotu konkursu

Sopocki Klub Żeglarski położony na trasie południowej pomiędzy molem w Sopocie, a Jelitkowem  przy pięknej piaszczystej plaży. Obiekty klubowe, to znana na świecie baza żeglarska, pokoje gościnne, hotelowe, basen solankowy, pole namiotowe, bar sezonowy  usytuowany w budynku klubowym z najpiękniejszym widokiem i dojściem do plaży leży przy ruchliwej ścieżce rowerowej.

Przedmiotem konkursu jest lokal użytkowy Słoneczko z zadaszonym i otwartym ogródkiem, zapleczem kuchennym, zapleczem socjalnym dla personelu oraz toaletą wyłącznie dla personelu. 
W budynku klubowym jest płatna toaleta dla gości.

Powierzchnia zaplecza kuchenno-socjalnego 44m2 , część konsumpcyjna w podcieniu budynku głównego 50m2.

Ponadto przynależne powierzchnie, to dwa tarasy zewnętrzne, od strony morza oraz od strony Sopotu, oba z dobrym dostępem od strony alejki i ścieżki rowerowej, co pozwala na korzystanie z nich w zależności od położenia słońca przez cały sezon. Ich powierzchnia to 140m2. Zabudowa drewniana tarasów jest własnością dotychczasowego najemcy.

Na terenie klubu odbywają się liczne imprezy sportowe o randze Mistrzostw Świata, Europy, Kraju, co wiąże się z obecnością dużej ilości gości, ponadto pokoje hotelowe będące w bookingu . Hotel pracuje całorocznie.

Zarząd klubu dopuszcza organizację imprez okazjonalnych oraz działalności kulturalnej. W sezonie letnim terminy należy dostosować do największych imprez żeglarskich ze względu na dużą ilość korzystających w tym czasie z obiektu gości klubowych. Zaproponowana funkcja powinna uwzględniać specyfikę obiektu, będącego bazą Sopockiego Klubu Żeglarskiego, jak i gości zewnętrznych przybyłych z plaży i alejki nadmorskiej.

Klub jest obiektem  otwartym dla gości zewnętrznych , co umożliwia oferentom obejrzenie przedmiotu konkursu, możliwe jest też umówienie się indywidualne.

Czynsz za wynajem możemy rozłożyć na 12 miesięcy lub płatne w sezonie, ogrzewanie naliczane będzie w zależności od zaproponowanego wykorzystania pomieszczeń.

Oczekujemy przedstawienia w ofercie stawki czynszu w skali roku.

Dokumenty do pobrania

Powiadomienie o plikach cookie

Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.